Zapytanie ofertowe nr2 – postępowanie ofertowe zakończone

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert na kosiarkę bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej ok. 190cm z ok. 56 nożami tnącymi. Wszystkie oferty prosimy składać na poniżej podany adres według podanych zasad. Jeżeli pojawią się jakieś pytania zapraszamy do kontaktu.  

Data

Warszawa, 15-03-2019 r.

Dane identyfikacyjne zamawiającego                 

„SOL” Sp. z o. o. Sp. k.

 

ul. Krucza 16/22 , 00-526 Warszawa

NIP: 7343260112

cdbyliny@bb.onet.pl

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Kosiarka bijakowa tylno-boczna o szerokości roboczej ok. 190 cm z ok. 56 nożami tnącymi 

Opis przedmiotu zamówienia

Kosiarka o następujących parametrach:

 

 • bijakowa,
 • tylno-boczna,
 • szerokość robocza ok. 190 cm,
 • ok. 56 noży tnących.   

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena netto 90%
2. Warunki płatności 10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena netto (90 pkt).
 2. Warunki płatności (10 pkt).

1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 90%

Max. ilość punktów: 90 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

PKTc = (cena min/cena oferty) * 90 pkt

Gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ceny netto przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Ceny w ofertach wyrażone w walutach innych niż złote zostaną przeliczone na potrzeby oceny kryterium po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

2. Warunki płatności:

Znaczenie procentowe kryterium: 10%

Max. ilość punktów: 10 pkt

Zasady punktacji:

Punktacja w ramach kryterium warunki płatności przyznawana będzie jako 10 pkt dla najkorzystniejszych warunków płatności oraz 1 pkt dla najmniej korzystnych warunków płatności, pozostałe punkty dla tego kryterium będą przydzielane proporcjonalnie. Sposób wyliczenia wg wzoru:

– 10 pkt dla najkorzystniejszych warunków płatności rozumianych jako najpóźniejszy termin płatności

– 1 pkt dla najmniej korzystnych warunków płatności rozumianych jako najwcześniejszy termin płatności

PKTw – ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę za kryterium warunki płatności

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena netto oraz warunki płatności.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże późniejszy termin płatności.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Termin realizacji:

30.06.2019 r.
Ofertę należy złożyć w: Osobiście, listem, pocztą kurierską na adres:

 

„SOL” Sp. z o. o. Sp. k., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa drogą elektroniczną na adres email: cdbyliny@bb.onet.pl, fax 46 814 43 81

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 • wartość oferty netto/brutto,
 • warunki płatności,
 • termin realizacji zamówienia.

———————- UWAGA ———————-


Informacja o wyniku postępowania ofertowego