Zapytanie ofertowe nr4

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert na „Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mnichów i grobli – wg załączonego przedmiaru”. Wszystkie oferty prosimy składać na poniżej podany adres według podanych zasad. Jeżeli pojawią się jakieś pytania zapraszamy do kontaktu.   Zobacz przedmiar –> pobierz

Data

Warszawa, 16-09-2019 r.

Dane identyfikacyjne zamawiającego                 

„SOL” Sp. z o. o. Sp. k.

 ul. Krucza 16/22 , 00-526 Warszawa
NIP: 7343260112

cdbyliny@bb.onet.pl

Opis przedmiotu zamówienia


Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mnichów i grobli – wg załączonego przedmiaru
 
Wykonanie prac polegających min. na:

– Wykopach rowów i kanałów melioracyjnych,
– Nasypach,
– Wywozu nadmiaru gruntu
– Plantowaniu skarp i korony nasypów,
– Obsiewie skarp i korony nasypów,
 
Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie, jako przykładowe.

Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.Nazwa kryteriumWaga
1.Cena 80%
2.Gwarancja20 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tego kryterium. Wygrywa oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.
 
a)     
W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonywali prace tożsame lub podobne, co do rodzaju z przedmiotem zamówienia.

b)     
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy czas realizacji zadania, a następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie a).


Odrzuceniu podlegają oferty:

–  których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
–  złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
–  które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
–  złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Termin składania ofert

Termin składania ofert:
– Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć Osobiście:
„SOL” Spółka z o.o. Spółka komandytowa
00-526 Warszawa, Krucza 16/22
  Mailowo: magdalena.kozak@izc.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

– opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

– wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,

– czas realizacji zamówienia (wyrażony w tygodniach),

– termin realizacji zamówienia,

– okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),

– warunki płatności,

– listę referencyjną z wykonania tożsamych lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,

– termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta musi zawierać kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru, wskazane jest, aby oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.  
– Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych  

– W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.  

– W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.    

ZOBACZ PRZEDMIAR –> pobierz